BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ, ‘ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ’ sᴀᴏ Vʙɪᴢ ᴋʜᴀ́ᴄ

Tʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ‘ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉’ ‘ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ’ ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ‘, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ “ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ MV ᴍᴏ̛́ɪ. Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ: “Lᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ MV ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ”, đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ʟᴀ̀ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴀ ᴄᴀ.

BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ “ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀ́ “ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ Cʜɪᴀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ, 100 ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴋʜᴇɴ ᴛʀɪᴇ ʟᴏ̛̀ɪ sᴇ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ 150 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ʜᴀʏ ʙᴀ́ đᴀ̣ᴏ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ Cʜɪᴀ sᴇ̉ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ.

Đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ᴍ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴄᴜ̃ɴɢ “ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛̣ᴄ”

Dᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ “Cᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ 2 ʜᴀ̉ ᴀɴʜ”, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ: “Pʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ ʀᴀ đᴇ̂̉ ʏ ʟᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʏ ɴɢʜɪ̃ ɴʜᴏ̛̀ ɴʜᴏ̛̀, xᴜɪ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ ”.

Tɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ ɴɢᴀ̉. Tᴜʏ “xᴇ́ᴏ” ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ “ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ” ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ɢɪᴜ̀ᴍ ᴄᴏ̂ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ, ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Cᴀᴄʜɪᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɪɴ, ʜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣́ ʙᴀ̀ɪ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ”.

Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙᴀ́ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Mʏ̃ Cʜɪ

Bᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ “ʙᴏᴏᴋ” ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̆ɴɢ ᴋᴇ̀ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉. Nᴇᴛɪᴢᴇɴ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛᴏ ᴜᴘ ʙᴏᴏᴋ ʙᴀ̀ɪ BB Tʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ “ᴄʜᴇ̂ ᴛᴏ̛ɪ ᴛᴀ̉”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *